beats by dre cheap

Davud u očima stručnjaka

Sa dječakom D.B. je ostvaren kontakt unutar prostorija vrtića u maju 2012.godine. Nakon opservacionog perioda u trajanju od nekoliko susreta postavljeni su ciljevi i zadaci koji su planirani za realizaciju. Rad sa dječakom unutar grupe je jedanput sedmično. Glavni cilj jeste da se kroz stvaranje sigurnog okruženja pruži pomoć, podrška, prilika za sticanje pozitivnog iskustva, kao i motivacija i socijalno uključivanje u zajednicu.

 1. Obrazloženje

Sa dječakom je ostvaren kontakt bez evidentnih poteškoća. U vrtiću je u odgojnoj grupi uzrasta šest godina.U grupi ima dvadesetpetero djece. Dobro je prihvaćen od strane vršnjaka i odgajatelja. U igrama i sadržajima koje voli može dugo da održi pažnju, prema opservacionim podacima ima faze nefokusiranosti i isključenosti pažnje. Lako odustaje ako mu aktivnost ne pođe odmah za rukom., te je potrebno motivisanje na aktivnost. Psihomotorika je dobra u odnosu na vršnjake. Hoda samostalno, preko prepreka , poput praga, prelazi oprezno držeći se uz zid. Zajedničke igrice sa rukama i pokretima rado prati, ali su za njega prebrze i ne isprati ih na vrijeme. Isto vrijedi i za upute koje se daju na nivou grupe, na koje slabo reaguje, ali ispoštuje ako se daju individualno i nešto sporije. Nerado ide u wc, mora se nagovarati. U vrtiću veoma malo verbalno komunicira. Vrlo intenzivno uči oponašanjem, a kako je usmjeren na društvo i djecu, oponaša milovanje po glavi, maženje i rado ulazi u kontakte jedan na jedan. Kontroliše sfinktere, izvršava hranidbene i uz pomoć higijenske navike. Otpornost na distraktorne stimuluse smanjena. Dječak ima dosta dobro razvijenu grubu motoriku, fina motorika je također dosta dobra, hvata i baca loptu sa obadvije ruke, pokazuje dijelove tijela na jednoj figuri, sakuplja sa poda velike i male predmete. Dječakovi roditelji imaju dobro razvijenu socijalnu mrežu podrške za svoje dijete, pa se sa dječakom mnogo radi, uključen je na logopedske, defektološke i druge tretmane.

Komunikacija ima veće značenje od govora. Ona se odnosi na različite oblike prenošenja informacija od jedne osobe ka drugoj. Ti se oblici mijenjaju s vremenom. Reakcijom okoline na aktivnosti djeteta koje ne moraju biti samo u obliku verbalno iskazane potrebe pomažemo djetetu da izvođenjem različitih pokreta i zvukova shvati da njegova aktivnost dovodi do određenih posljedica. Dječak D.B. ima šest godina i mnogo više razumije govor nego što ga iskazuje riječima. Njegov govor se sastoji od pojedinih riječi( ne, daj). Brzina učenja govora je sporija, što nam govori da se dječak duže zadržao na pojedinoj razvojnoj fazi te da postoje veća ili manja kvalitativna odstupanja u razvoju govornih sposobnosti.

Faze komunikacije značajne su za potanji razvoj govora. Stoga ih treba promatrati kao karike u lancu jednake važnosti kao i same riječi. U samoj stimulaciji razvoja ovog područja važno je stimulirati i ostala područja koja pridonose stjecanju komunikacijskih sposobnosti u širem smislu, što obuhvaća: vokalizaciju, mimiku, slušanje, geste, razumijevanje, oponašanje i sam govor.

Dječija igra ima mnogostruko značenje. Utječe na fizički, intelektualni, socijalni i emocionalno-moralni razvoj. Korištenjem igre unutar grupe, dijete uvježbava svoje mišiće i nervni sistem, stječe razne vještine, upoznaje svoje sposobnosti. Ali igrom ono upoznaje i svoju fizičku okolinu i zakonitosti koje u njoj vladaju, stječe iskustvo, izgrađuje pojmove, uči se snalaženju u objektivnoj stvarnosti i rješavanju problema, vježba se u stvaranju socijalnog kontakta, prilagođavanju drugim ljudima, zatim upoznaje različite tipove ljudi, stječe iskustvo u rješavanju sukoba u međuljudskim odnosima; uči se strpljivosti, toleranciji, prijateljstvu, pažljivosti, suradnji i drugim socijalno pozitivnim osobinama. Igra pomaže djetetu da upozna vrijednost raznih moralnih normi. U kontaktu s drugom djecom razvija se saznanje o značenju poštenja, istinoljubivosti i hrabrosti. U igri s vršnjacima dijete stječe navike pozitivnog ponašanja koje ne bi steklo da se kreće isključivo u društvu odraslih. Imitiranjem ponašanja drugih ljudi moguće je usvajati nove oblike ponašanja, koje iskazuje neki promatrani model. Kao modeli, djeci nesluže samo roditelji, nego i druge osobe iz njihove sredine (odgajatelji, prijatelji, članovi obitelji). Proces imitacije treba biti potpomognut poticajima, hrabrenjima i uvjeravanjima djetetove okoline.

 1. Opšti ciljevi i zadaci koje smo postavili i nastojali realizirati u radu sa dječakom

Fizikalni ciljevi:

 • Poboljšanje funkcionisanja motoričkih vještina ( pokreta, amplituda pokreta, koordinacija kontrole mišića, snagu i fleksibilnost, agilnost, koordinacija oko-ruka, uho-ruka koordinacija, krupne motorike, fine motorike, razvoteža, kretanje itd.)

 • Poboljšanje opće izdržljivost i( snagu mišića, mišićni tonus, kapacitet disanja itd.)

 • Poboljšanje senzornih funkcija ( slušnih, vizuelnih, taktilnhih)

 • Unapređivanje svjesnosti o tijelu ( dio tijela identifikacija, položaj tijela u prostoru itd.)

 • Poboljšanje fizičkih sposobnosti govora (artikulacija)

Kognitivni ciljevi:

 • Unapređivanje kognitivnih sposobnosti ( učenje, percepcija, prepoznavanje)

 • Povećanje pažnje/pozornosti na zadatku

 • Pružanje senzorne stimulacije

 • Poboljšanje prije akademskih i akademskih vještina ( identifikacija boje)

 • Razvijanje pozitivnog stava prema drugarima i okruženju

 • Razvijanje važnosti dijaloga kao načina komunikacije

 • Razvijanje vještina slušanja

Socijalni ciljevi:

 • Uspostavljanje odnosa sa vršnjacima

 • Povećanje uključenosti i sudjelovanja

 • Povećanje interakcije među vršnjacima

 • Povećanje kontakta očima

 • Povećanje odgovora na verbalne i neverbalne znakove

 • Smanjivanje izolacije i povlačenja

 • Unapređivanje ponašanja grupe ( dijeljenja, čekanje na red, rad u grupi)

 • Jačanje osjećaja pripadnosti

Komunikacijski ciljevi:

 • Poboljšanje receptivnog jezika ( tj. sposobnost razumijevanja)

 • Poboljšanje govora i verbalne komunikacije

 • Promovisanje učinkovitog korištenja ne-verbalne komunikacije

 • Stimulisanje ekspresivnog izražavanja emocija


Psihološki/emocionalni ciljevi

 • Podizanje svijesti o sebi i okolini

 • Smanjenje neprimjerenog ponašanja

 • Razvijanje kreativnosti i mašte

 • Razvijanje empatije


Nakon svaka četiri susreta pravljen je kratak osvrt na aktivnosti i oblasti koje smo prošli u prethodnom mjesecu. Najviše se vremena u prethodnom periodu posvetilo radu na komunikacijskim, socijalnim i kognitivnim ciljevima.

Ostvarena postignuća i preporuke za dalji rad:

U periodu koji je iza nas primjećeno je da je dječak poboljšao odnose sa vršnjacima, rijetko se uključivao u rad na grupnim aktivnostima-potrebna je stimulacija. U manjim grupama osjeća sigurnost i otvara se gdje prikazuje toplinu i zadovoljstvo. Individualan rad sa dječakom je znatno uspješniji. Stimulacija psihomotoričkih sposobnosti kroz razne aktivnosti u vrtiću i dostupnost raznog didaktičkog materijala se svakodnevno primjenjivala u radu sa dječakom. Dječak učestvuje u aktivnostima koje ga privlače. Fizički se često udaljava od fokusa grupe i upotpunosti okupira, nesvjestan okruženja. Potrebno je raditi na svjesnosti grupe odnosa sa drugarima. Zbog njegovih reakcija (plač, gnjev,tvrdoglavost) odgajateljice ga često nisu ni forsirale na uključivanje u neku od aktivnosti koju je obavljala grupa. Preporuka je što više raditi sa dječakom na uključivanju i sudjelovanju u grupnim aktivnostima, interakciji sa vršnjacima, na smanjivanju povlačenja, čekanju na red, dijeljenje, uključivanje u spontane aktivnosti grupe, prihvatanje pravila jedne aktivnosti, poštivanje pravila za stolom, završavanje aktivnosti do kraja. Sve su se od navedenih aktivnosti prošle nekoliko puta kroz navedeni vremenski period, mada nekoordiniranost sa odgajateljima i velika brojnost grupe i nemogućnost da se posveti vrijeme dječaku i svakodnevno radi sa njim, nije se mnogo postiglo na navedenim područjima. Stoga, je potrebno svakodnevno raditi na postavljenim ciljevima i zadacima.Izvještaj pripremila

Alikadić Lutvija

dipl. psiholog

Ass. u vrtićima

________________________

Dnevnik posebnih
http://roditelji.blogger.ba
22/04/2013 21:51